เจาะ Tense เน้น กาล : เข้าใจ Tense รูปแบบใหม่ จำ กาล ง่ายๆ ด้วยตนเอง

เจาะ Tense เน้น กาล : เข้าใจ Tense รูปแบบใหม่ จำ กาล ง่ายๆ ด้วยตนเอง

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้อธิบาย ยกตัวอย่าง และวางรูปแบบไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่าย โดยเน้นการใช้โครงสร้างของหลักภาษาอังกฤษ เช่น การใช้ Tense การใช้ไวยากรณ์ให้ตรงกับกาลเวลา ทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต เป็นต้น ผู้อ่านสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการเรียน อ่าน เขียน และพูดได้ด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง: เจาะ Tense เน้น กาล : เข้าใจ Tense รูปแบบใหม่ จำ กาล ง่ายๆ ด้วยตนเอง

ผู้แต่ง: ศิริพร โตพึ่งพงศ์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • เริ่มต้น…เจาะ Tense เน้น กาล ด้วยตนเอง     หน้า 9
  • รู้จักตัวตนของ Tense อย่างตรงตัว     หน้า 12
  • เจาะ Tense เน้น…ปัจจุบัน     หน้า 24
  • เจาะ Past Tense เน้น…อดีต     หน้า 100
  • เจาะ Future Tense เน้นสู่…อนาคต     หน้า 156

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ