การสอนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์

การสอนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์

หนังสือเล่มนี้นำเสนอประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ มีเนื้อหาครอบคลุมการสอนคำศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียง การสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการสอนแง่มุมทางวัฒนธรรม และภาษาศาสตร์สังคมที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ รวมไปถึงการสอนการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจากภาพยนตร์

ชื่อเรื่อง: การสอนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์

ผู้แต่ง: พชร สายเพ็ชร์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาพยนตร์     หน้า 1
 • 2 ภาพยนตร์กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ     หน้า 25
 • 3 การสอนคำศัพท์จากภาพยนตร์     หน้า 39
 • ..
 • 11 การสอนแง่มุมภาษาศาสตร์สังคมจากภาพยนตร์     หน้า 185
 • 12 การสอนการแปลจากภาพยนตร์     หน้า 199
 • ภาคผนวก รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์     หน้า 223
 • เฉลย     หน้า229
 • บรรณานุกรม     หน้า 251
 • ดัชนี     หน้า 259
 • ประวัติผู้เขียน     หน้า 269

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ