สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พุทธศักราช 2554
รายชื่อหนังสือแนะนำ
จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณด้านการศึกษา โดยสารานุกรมศึกษาศาสตร์เล่มนี้ได้บันทึกความรู้ และสติปัญญามากมายทางด้านศึกษาศาสตร์ของอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ
สารานุกรมฉบับสรุปความ องค์กรอัยการใน 195 ประเทศ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย มาประมวลรวมกันเป็นสารานุกรมฉบับสรุปความขององค์กรอัยการในนานาประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งได้แบ่งหมวดหมู่ไปตามทวีปต่างๆ ทั้ง 5 ทวีป
สารานุกรมผู้นำและคนสำคัญของโลก Encyclopedia of world leaders and great peoples
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวมผู้นำและคนสำคัญที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลก ทางการเมือง-เศรษฐกิจ ความคิด-วัฒนธรรม วิทยาการ-วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมประวัติศาสตร์ในรอบ 5,000 ปี จากทุกภูมิภาคของโลก
Britannica Concise Encyclopedia ภาคภาษาไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
Britannica Concise Encyclopedia ภาคภาษาไทย มีทั้งหมด 3 เล่ม เล่ม 1 A-F เล่ม 2 G-O เล่ม 3 P-Z ให้ข้อมูลครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยสรุปใจความสำคัญอย่างกระชับ และเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย โดยเฉพาะพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ …
The Royal Horticultural Society Gardeners Encyclopedia of Plants & Flowers
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สารานุกรมต้นไม้และดอกไม้ ให้ความรู้ และความเข้าใจถึงแหล่งกำเนิด ชื่อ ชนิด ประเภท และการจำแนกพันธ์ไม้ชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการวางแผนตกแต่งสวน การเลือกต้นไม้ตามลักษณะ ที่มา แหล่งเพาะปลูก ให้คำอธิบายพร้อมภาพประกอบสีสวยงาม