เจาะตัวบทพิชิตเนติบัณฑิต ภาคสอง กลุ่มวิชา วิ.แพ่ง

เตรียมสอบเนติบัณฑิตให้ประสบความสำเร็จโดยการรู้ขอบเขต และเข้าใจตัวบทกฎหมาย ผู้จัดทำได้เจาะสกัดตัวบทกฎหมาย กลุ่มวิชา วิ. แพ่ง ที่เคยออกข้อสอบตั้งแต่สมัยที่ 40 ถึงปัจจุบันนำมารวบรวมไว้ในเล่มเดียวกัน จัดรูปแบบให้สวยงามตัวอักษรอ่านง่าย และรูปเล่มกะทัดรัด โดยเน้นเฉพาะมาตราที่เคยออกสอบ รวมทั้งได้กำหนดชื่อเรื่องย่อแต่ละมาตราเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และได้ระบุสถิติมาตราที่เคยออกสอบไว้ด้วย เพื่อให้ทราบทิศทางการออกข้อสอบ อันจะช่วยทำให้มองเห็นภาพรวมของตัวบทกฎหมายที่สำคัญได้ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่อง: เจาะตัวบทพิชิตเนติบัณฑิต ภาคสอง กลุ่มวิชา วิ.แพ่ง

เรียบเรียงโดย: The Focus and Shortcut Group (The FSG)

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • การแบ่งภาควิชาการออกข้อสอบเนติบัณฑิต ภาคสอง กลุ่มวิชา วิ.แพ่ง     หน้า ๕
  • ขอบเขตและสถิติการออกข้อสอบ ข้อ ๑-ข้อ ๒     หน้า ๖
  • ขอบเขตและสถิติการออกข้อสอบ ข้อ ๓     หน้า ๓๒
  • ขอบเขตและสถิติการออกข้อสอบ ข้อ ๔     หน้า ๓๘
  • ขอบเขตและสถิติการออกข้อสอบ ข้อ ๕     หน้า ๔๘
  • ขอบเขตและสถิติการออกข้อสอบ ข้อ ๖-ข้อ ๗     หน้า ๖๐
  • ขอบเขตและสถิติการออกข้อสอบ ข้อ ๘     หน้า ๘๖
  • ขอบเขตและสถิติการออกข้อสอบ ข้อ ๙     หน้า ๑๑๕
  • ขอบเขตและสถิติการออกข้อสอบ ข้อ ๑๐     หน้า ๑๓๔
  • บรรณานุกรม     หน้า ๑๔๒

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน