เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน

เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน

“เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน” หนังสือเล่มนี้ ได้นำเนื้อหาจากหนังสือ “คดีกู้ยืม” ของผู้แต่ง ซึ่งนำมาปรับปรุง และเปลี่ยนมานำเสนอในลักษณะของการอธิบายตัวบทปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งความคิดเห็นบางส่วนของผู้แต่ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป โดยเฉพาะการศึกษาจากแนววินิจฉัยของศาลฎีกา จึงได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค คือ หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ทางปฏิบัติในคดีกู้ยืมเงิน และการกู้ยืมเงินกับขอบข่ายความรับผิดทางอาญา ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากกู้ยืมเงิน รวมถึงการทวงถามหนี้ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาและสนใจวิชากฎหมายเป็นอย่างยิ่ง

ชื่อเรื่อง: เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน

ผู้แต่ง: สุพิศ ปราณีพลกรัง

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • ภาค 1  หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย    หน้า 1
 • ภาค 2  ทางปฏิบัติในคดีกู้ยืมเงิน    หน้า 144
 • ภาค 3 การกู้ยืมเงินกับขอบข่ายความรับผิดทางอาญา    หน้า 166
 • ภาคผนวก
  • พ.ร.ก. การกู้ยืมอันเป็นฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527    หน้า 288
  • พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560    หน้า 299
  • พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558    หน้า 302
  • ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืม    หน้า 320
 • บรรณานุกรม    หน้า 342

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ