หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ เล่ม 1

ผู้เขียนได้ศึกษาและรวบรวมหลักการและรูปแบบของสัญญาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการทำสัญญาในชีวิตประจำวัน การทำสัญญาเพื่อธุรกิจการค้า และเป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายในวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษากฎหมายในวิชาเกี่ยวกับนิติกรรม-สัญญาด้วย พร้อมบรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติและผลงานของผู้เขียนท้ายเล่ม

ชื่อเรื่อง: หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ ไทย-อังกฤษ เล่ม 1

โดย: สุรพล ไตรเวทย์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • ส่วนที่ 1 สัญญาภาษาไทย  หน้า   11
  • บทที่ 1. การทำนิติกรรมสัญญา  หน้า   13
  • บทที่ 2. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการทำสัญญา  หน้า   19
  • บทที่ 3. หลักสำคัญในการทำสัญญา  หน้า   23
  • บทที่ 4. สาระสำคัญของสัญญา  หน้า   41
  • บทที่ 5. ความถูกต้องเป็นธรรมของสัญญา  หน้า   49
  • บทที่ 6. รูปแบบของสัญญาภาษาอังกฤษ  หน้า   55
  • บรรณานุกรม  หน้า 284
  • ภาคผนวก  หน้า 287