รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน

รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน

หนังสือกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน เป็นหนังสือที่รวบรวมสาระความรู้ทางด้านกฎหมาย ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาให้อ่านและเข้าใจง่าย เป็นหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่จำเป็นต่อผู้อ่านในทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวัย และครอบคลุมต่อทุกช่วงของการดำรงชีวิต หนังสือเล่มนี้ไม่เป็นเพียงตำราทางด้านกฎหมาย แต่ยังเป็นหนังสือที่มีสาระ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการดำรงชีวิตประจำวันของเรา

ชื่อเรื่อง: รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน

ผู้แต่ง: ธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทนำ     หน้า 10
 • บทที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางอาญา     หน้า 20
 • บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์     หน้า 73
 • บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน     หน้า 89
 • บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม     หน้า 99
 • ..
 • บทที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค     หน้า 289
 • บทที่ 11 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีต่างๆ     หน้า 298
 • บทที่ 12 ปกิณกะ     หน้า 330
 • บรรณานุกรม     หน้า 446
 • ปะวัติผู้เขียน     หน้า 450

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ