กฎหมาย ความรู้ฉบับพกพา

โลกของกฎหมายอย่างรอบด้านซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทุกมิติในชีวิตประจำวันรอบตัว โดยเริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของกฎหมายสู่คำอธิบายว่าด้วยกฎหมายสาขาต่างๆตั้งแต่กฎหมายสัญญา กฎหมายละเมิด กฎหมายอาญาถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง รวมทั้งโลกของศาลยุติธรรมสู่โลกของทนายความจนถึงประเด็นทางปรัชญาอย่างกฎหมายและศีลธรรม ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกอย่างกระแสโลกา-ภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และรูปแบบใหม่ของการรุกล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสู่ผลกระทบต่อกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้อง จนถึงอนาคตแห่งกฎหมาย ซึ่งในท้ายเล่มจะประกอบด้วยบรรณานุกรมรวมทั้งประวัติผู้แต่งและผู้แปลด้วย

ชื่อเรื่อง: กฎหมาย ความรู้ฉบับพกพา โดย: แวคส์, เรย์มอนด์

แปลโดย: ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • สารบัญ     หน้า 4
 • คำนำผู้แปล     หน้า 8
 • คำนำผู้เขียน     หน้า 14
  1. รากเหง้าของกฎหมาย     หน้า 22
  2. สาขาของกฎหมาย     หน้า 86
  3. กฎหมายและศีลธรรม     หน้า 144
  4. ศาลยุติธรรม     หน้า 178
  5. ทนายความ     หน้า 220
  6. อนาคตของกฎหมาย     หน้า 244
 • บรรณานุกรม     หน้า 308
 • คดีซึ่งอ้างถึง     หน้า 312
 • แหล่งข้อมูลทางกฎหมาย: คำอธิบายโดยย่อ     หน้า 316
 • หนังสืออ่านเพิ่มเติม     หน้า 320

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน