เรียนอังกฤษจากประสบการณ์ชีวิต (English Through Life Experiences)

นำเอาหนังสือสองเล่ม คือ เรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องเล่าของชีวิต และเรียนภาษาอังกฤษจากมุมมองชีวิตมารวมกันไว้ โดยคัดเลือกเฉพาะเรื่องราวที่น่าประทับใจและให้ข้อคิดในการดำรงชีวิตแล้ว ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ เพราะมีสำนวนที่น่าสนใจอีกไม่น้อยน่าจดจำไปใช้ในการสื่อสาร ซึ่งผู้อ่านสามารถนำความรู้ทางภาษาและข้อคิดดีๆ ที่สอดแทรกอยู่ในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในยามที่ต้องการได้

ชื่อเรื่อง: เรียนอังกฤษจากประสบการณ์ชีวิต (English Through Life Experiences)

โดย: เศรษฐวิทย์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • Attitude มุมมองชีวิต  หน้า   16
 • The Fence …รั้วสอนใจ…  หน้า   28
 • Frog Story เรื่องของกบ  หน้า   32
 • How Poor We Are เรายากจนแค่ไหน  หน้า   36
 • “Who Do You Need to Forgive?” …คนที่เราต้องให้อภัย…  หน้า   40
 • A Grade Does Not Make Your Child เกรดไม่ได้ทำให้เด็กเป็นคนดี  หน้า   44
 • Be Thankful …จงรู้สึกขอบคุณ…  หน้า 308
 • Food for the Soul …อาหารใจ…  หน้า 314
 • A Taste of Wisdom …ปัญญา…  หน้า 318
 • Childrean Learn What Thay Live เมื่อโตขึ้น เด็กๆ จะเป็น… หน้า 322
 • The Meaning of Life ความหมายของชีวิต  หน้า 326
 • Love or Infatuation รักหรือหลง  หน้า 328

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน