มหัศจรรย์ไวยากรณ์อังกฤษ

มหัศจรรย์ไวยากรณ์อังกฤษ

รวบรวมไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงเข้าใจง่าย โดยมีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย ประโยค ชนิดของคำ โครงสร้างประโยค ที่เขียนเป็นหนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในรูปแบบการ์ตูนประกอบภาพ ทำให้อ่านเข้าใจง่าย และในแต่ละบทนั้นจะมีเนื้อหาย่อยอีกมากให้ได้ศึกษาค้นคว้า ซึ่งในท้ายของแต่ละบทก็จะประกอบด้วยแบบฝึกหัดพร้อมคำเฉลย

ชื่อเรื่อง: มหัศจรรย์ไวยากรณ์อังกฤษ

โดย: Kim Young Hoon และ Kim Hyeoung Gyu

แปลโดย: กาญจนา ประสพเนตร

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • ประโยค
  ประโยค (Sentence) หน้า 9
 • ชนิดของคำ
  คำนาม (Noun) หน้า 21
  คำนำหน้านาม (Article) หน้า 33
  คำสรรพนาม (Pronoun) หน้า 39
  ..
  คำบุพบท (Preposition) หน้า 73
  คำสันธาน (Conjunction) หน้า 83
  คำอุทาน (Interjection) หน้า 96
 • โครงสร้างประโยค
  โครงสร้างประโยค 5 แบบ หน้า 99
  กาลของประโยค (Tense) หน้า 113
  คำกริยาช่วย (Auxiliary Verb) หน้า 143
  กรรมวาจก (Passive Verb) หน้า 161
  ..
  การเปรียบเทียบ (Comparative Degree) หน้า 259
  ประโยคสมมุติ (Subjunctive Mood) หน้า 271
  ความสอดคล้องในประโยค (Agreement) หน้า 283
  ประโยคแบบพิเศษ หน้า 293

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน