ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร (Vietnamese for Communication)

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แนะนำคำศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐาน และแบบฝึกหัด สำหรับการฝึกฝน โดยมีเนื้อหาทั้งสิ้นจำนวน 10 บท ในแต่ละบทประกอบด้วยบทสนทนา คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คำอธิบายไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบื้องต้น แบบฝึกหัดและหัวข้อในการฝึกสนทนาในชั้นเรียน ทั้งนี้เพื่อฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ โดยเน้นทักษะการฟัง พูด สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาเวียดนาม พร้อมทั้งหนังสืออ้างอิง ประวัติผู้เขียน และแนะนำหนังสือในท้ายเล่ม

ชื่อเรื่อง: ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร (Vietnamese for Communication)

โดย : มนธิรา ราโท

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทที่ 1 ทำความรู้จักกับภาษาเวียดนาม หน้า     1
 • บทที่ 2 คุณสบายดีไหม หน้า   15
 • บทที่ 3 คุณเป็นนักศึกษาใช่ไหม หน้า   27
 • บทที่ 4 ภาษาเวียดนามยากไหม  หน้า   37
 • บทที่ 5 ปีนี้คุณอายุเท่าไหร่  หน้า   49
 • บทที่ 6 ชั้นเรียนภาษาเวียดนามเริ่มตอนกี่โมง  หน้า   61
 • บทที่ 7 บ้านคุณห่างจากมหาวิทยาลัยเท่าไหร่  หน้า   77
 • บทที่ 8 เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่  หน้า   91
 • บทที่ 9 คุณกินเผ็ดได้ไหม  หน้า 103
 • บทที่ 10 เวลาว่างคุณชอบทำอะไร  หน้า 111
 • หนังสืออ้างอิง  หน้า 119

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน