100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น ! = 100 ways to say in English
รายชื่อหนังสือแนะนำ
“100 วิธีพูดอังกฤษแบบเหนือชั้น” เป็นแนวคิดสารพันประโยคและหลากหลายวิธีพูดภาษาอังกฤษ เพื่อขจัดความคับข้องใจของใครหลายคนที่อ่านสนุกได้ความรู้ในประโยคง่ายๆ โดยมีเนื้อสำคัญ ภายในเล่มประกอบด้วย การทักทาย (Greetings) การแนะนำให้รู้จัก (Introductions) การสอบถามข้อมูล (Asking for Information) การแสดงความต้องการ (Requirements) มารยาทสังคม (Social Etiquette) และการเชื้อเชิญ …