The Royal Horticultural Society Gardeners Encyclopedia of Plants & Flowers
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สารานุกรมต้นไม้และดอกไม้ ให้ความรู้ และความเข้าใจถึงแหล่งกำเนิด ชื่อ ชนิด ประเภท และการจำแนกพันธ์ไม้ชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการวางแผนตกแต่งสวน การเลือกต้นไม้ตามลักษณะ ที่มา แหล่งเพาะปลูก ให้คำอธิบายพร้อมภาพประกอบสีสวยงาม