About us >> การบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9001 >> วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objectives)
วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objectives) ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  1. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 4.30
  2. ให้มีการปรับปรุงเพื่อพัฒนางานอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง
  3. ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการภายใน 5 วันทำการ ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
  4. บุคลากรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างน้อยคนละ 3 ครั้งต่อปี

วัตถุประสงค์คุณภาพ (QUALITY OBJECTIVES) ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Latest Update : 12 November 2020, 03:29 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636