สารสนเทศบนเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
All Posts
(ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2546) นับจากวันนี้ย้อนหลังไป 32 ปี คือปี พ.ศ. 2514 ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 32 ปีที่สำนักหอสมุดกลาง ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน การวิจัยของอาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC มาใช้ เพื่อให้บริการการสืบค้นสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว มุ่งสู่ความเป็นสากลในโลกยุคปัจจุบัน
สาระ..ชา
All Posts
ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้จากใบอ่อนของต้นชา พืชในตระกูล Camellia sinensis เครื่องมือในการเก็บชาที่ดีที่สุดคือมือของมนุษย์ ชาเป็นคำจีนที่ปรากฏอยู่ในภาษาไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ฉา” พ่อค้าจีนที่เข้ามาค้าขายคงจะนำมาเผยแพร่ น้ำชายุคนั้นถือเป็นของดีนำมาใช้รับรองแขก นิยมดื่มเฉพาะขุนนาง ผู้มีฐานะ และพระสงฆ์ มีสำนวนไทยคือ “ค่าน้ำร้อนน้ำชา” เข้าใจว่าชาวจีนที่ไปติดต่อกับขุนนางได้ใช้ขึ้นก่อน เมื่อนำเงินไปติดสินบน
ภาพประธานหลังธนบัตรไทย
All Posts
ธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนั้น นอกจากจะมีค่าและชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแล้ว ธนบัตรเหล่านี้ยังทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรม เผยแพร่เอกลักษณ์ประจำชาติ ให้คนทั่วโลกได้รู้จัก จึงมีการนำภาพที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นเอกราช มาเป็นองค์ประกอบในธนบัตร และองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ภาพประธานหลังธนบัตร ซึ่งธนบัตรแต่ละแบบ แต่ละราคาจะมีภาพประธานหลังธนบัตรที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ภาพประธานหลังธนบัตร ยังสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ประกอบด้วยภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของมหาราชผู้ทรงกอบกู้และรักษาเอกราช ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และภาพพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญของพระมหากษัตริย์
ห้องรามคำแหงอนุสรณ์
All Posts
  วันที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2518 ถือว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่นำความภาคภูมิใจ และปลื้มปิติมาสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และประชากรของมหาวิทยาลัยทุกคนในครั้งนั้นเป็นอย่างมากหาที่สุดมิได้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นครั้งแรก ห้องรามคำแหงอนุสรณ์จึงถือเป็นความภาคภูมิใจหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยและประชากรชาวรามคำแหงทุกคนเช่นกัน เพราะเป็นห้องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประทับพักพระราชอิริยาบท ทรงฉลองพระองค์ครุย