เทศกาลกินเจ

ประวัติของเทศกาลกินเจมีหลายตำนาน บางตำนานเล่าว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ 10 วันให้ ชาวฮั่น 9 คน ที่ได้ทำการปฏิวัติต่อต้านพวกแมนจู บางตำนานเล่าว่าเป็นการระลึกถึงกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “หงี่หั่วท้วง” ที่พลีชีพ ต่อสู้ชาวแมนจูโดยการนุ่งขาว ห่มขาวและไม่รับประทานเนื้อสัตว์ บางตำนานเล่าว่าเป็นการบูชากษัตริย์เป๊งของราชวงศ์ช้อง ของมลฑลฮกเกี้ยนและเผยแพร่เข้ามาประเทศไทยโดยชาวแต้จิ๋วที่อพยพจากมณฑลฮกเกี้ยน

นอกจากนี้มีบางกระแสเชื่อว่าการกินเจเป็นการสักการะพระพุทธเจ้าในอดีต 7 พระองค์ และพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ รวมเป็น 9 พระองค์ หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า ดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 โดยการตั้งปณิธานในการกินเจ งดเว้นอาหารคาว เพื่อเป็นการสมาทานศีล 2 ประการ คือ เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาบำรุงชีวิตของตน และเว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาเพิ่มเลือดเนื้อของตน

สำหรับเมืองไทยความเชื่อเรื่องการกินเจ เป็นการละเว้นการเอาชีวิตของสัตว์ เพื่อเป็นสักการะบูชาแก่ พระพุทธเจ้า และมหาโพธิสัตว์กวนอิม อาจเนื่องจากการแพร่หลายของการละเว้นการกินเนื้อวัว ในกลุ่มคนที่นับถือ “เจ้าแม่กวนอิม” การกินเจ จึงเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมเพื่อสักการะ

ความหมายของการกินเจ

“เจ” ในภาษาจีนมีความหมายว่า “อุโบสถ” เป็นคำแปลทางพุทธศาสนา นิกายมหายาน การกินเจนั้นแต่เดิมหมายความถึง “การรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน” ตามแบบอย่างของพระพุทธศาสนา ในปัจจุบัน ผู้ที่รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ แต่ไม่กินเนื้อสัตว์ยังคงเรียกว่า “กินเจ” ซึ่งหมายถึงการรักษาศีล ปฏิบัติธรรมทั้งกาย วาจา และใจ ไม่ใช่หมายความเพียงการไม่รับประทานเนื้อสัตว์เท่านั้น

ความหมายของธงเจ

อักษรแดง บนพื้นเหลือง เขียนว่า “ไจ” หรือ “เจ” มีความหมายว่า “ของไม่มีคาว” สีแดงเป็นตัวแทนของความเป็นสิริมงคลในชีวิต ส่วนสีเหลืองเป็นสีของพุทธศาสนา หรือผู้ทรงศีล ธงเจนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของอาหารเจแล้ว ยังเป็นการเตือนให้พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตน “ถือศีล-กินเจ” ได้ตระหนักถึงการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์และการตั้งอยู่ในศีลตลอดช่วงระยะเวลา 9 วัน 9 คืน

วันที่เริ่มกินเจ

วันกินเจ จะไม่ตรงกันทุกปีถ้าดูจากปฏิทินของไทย วันกินเจวันแรกตรงกับวันสุดท้ายของเดือนที่แปดนับจากปฏิทินจีน ถ้าดูจากปฏิทินจีน เทศกาลกินเจจะตรงกันทุกปี

การปฏิบัติตัวในช่วงเทศกาลกินเจ

อาหารเจ งดเว้นเนื้อสัตว์ หรือทำอันตรายต่อสัตว์ งด นม เนย หรือน้ำมันที่มาจากสัตว์ งดอาหารรสจัด งดผักกลิ่นฉุน 5 ชนิด คือ กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยช่าย ใบยาสูบ รวมทั้งเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุน แต่หอยนางรมถือว่าเป็นอาหารเจ สำหรับคนที่กินเจอย่างเคร่งครัด จะเลือกผู้ปรุงอาหารเจที่กินเจด้วย เพื่อให้ “อาหารเจ” นั้นบริสุทธิ์จริง ๆ

ภาชนะที่ใช้ มีการคัดแยกภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใช้ปรุงอาหาร แยกจากที่ใช้ใส่อาหารที่มีเนื้อสัตว์

สีที่ใช้ เมื่อสมัยก่อนนั้นจะใช้ได้แต่ สีขาว สีเดียว คือ ต้องแต่งกายสีขาวห้ามมีลาย ห้ามแต่งหน้า

ทำผม รวบผมก็ยังไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นการไว้ทุกข์ ระยะหลังอนุญาตให้ใช้ สีเหลือง ได้อีกสี เพราะถือว่าสีเหลืองคือสีของเจ้า แต่คนที่เคร่งครัดจริงๆ ก็ยังใส่แต่สีขาวอย่างเดียว

การไหว้เจ้า ผู้กินเจจะต้องไปไหว้เจ้าที่ศาลเจ้า จะใช้ธูปเล็กหรือธูปใหญ่ก็ได้ ถ้าใช้ธูปเล็กจะใช้ 3 ดอก ถ้าธูปใหญ่จะใช้ 1 ดอก เทียน จะต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้น ส่วนของไหว้เจ้าอื่นๆก็ใช้เหมือนปกติทั่ว ๆ ไป

การปฏิบัติธรรม รักษาศีล 5 รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ รักษาอารมณ์ให้คงที่ ทำบุญ ทำทาน

การกินเจนั้น นอกจากจะเป็นการสร้างบุญ กุศล ด้วยการละ เลิก เพื่อชีวิตแล้ว ยังมีผลดีต่อสุขภาพร่างกาย เพราะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ร่างกายมีโอกาสพักผ่อน จากการย่อยอาหารประเภทที่ย่อยยากด้วย

บรรณานุกรม

  • “กินเจ.” 2546. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://kinj.hypermart.net/
  • “ประวัติ.. ความเป็นมา..ของเทศกาล กินเจ.” 2546. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://board.dserver.org/s/srisuttaram/00000019.html.
  • “เจ ละ เลิก เพื่อชีวิต.” 2546. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.elib-online.com/doctors46/food _vegetarian001.html

บทความโดย สุพัตรา ศิริวัฒน์
ข่าวรามคำแหง ปีที่ 33 ฉบับที่ 23 วันที่ 29 กันยายน-5 ตุลาคม 2546