29 ก.ย. 2566 สำนักหอสมุดกลางจัดพิธี “มอบดอกไม้ส่งพี่กลับบ้าน” แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

29 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ทำพิธี “มอบดอกไม้ส่งพี่กลับบ้าน” วันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการ แก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2 คน คือ นางศุภมาศ กิจจาการ

Read more

30 ก.ย. 2565 กิจกรรมมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. สำนักหอสมุดกลางกิจกรรมมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง ปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 9 ท่าน ในโอกาสนี้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางรุ่นน้อง ได้แสดงความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีต่อรุ่นพี่ที่เกษียณอายุราชการ ด้วยการมอบดอกไม้สด

Read more

30 ก.ย. 2563 พิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563

30 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมพิธีมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของชีวิตการทำงานของผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 16 ท่าน และบุคลากรรุ่นน้อง ได้ถือโอกาสแสดงความรัก ความห่วงใย

Read more

29 ก.ย. 2560 พิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2560 ในวันทำงานวันสุดท้าย

วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมพิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของชีวิตการทำงานของผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 18 ท่าน และบุคลากรรุ่นน้องๆ ได้ถือโอกาสแสดงความรัก

Read more

30 ก.ย. 2559 พิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559 ในวันทำงานวันสุดท้าย

30 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมพิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 

Read more

30 ก.ย 2558 กิจกรรมมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณ อายุราชการประจำปี 2558

30 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณ อายุราชการประจำปี 2558 เพื่อส่งผู้เกษียณในวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง โดย ปี

Read more