29 ก.ย. 2560 พิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2560 ในวันทำงานวันสุดท้าย

วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมพิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของชีวิตการทำงานของผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 18 ท่าน และบุคลากรรุ่นน้องๆ ได้ถือโอกาสแสดงความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีต่อรุ่นพี่ ที่จะได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการในวันถัดไป

ภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
ภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
ภาพรองศาสตราจารย์ ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมพิธีมอบดอกไม้
ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมพิธีมอบดอกไม้
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ถ่ายภาพร่วมกับรองศาสตราจารย์ ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ถ่ายภาพร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด