30 ก.ย 2558 กิจกรรมมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณ อายุราชการประจำปี 2558

30 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณ อายุราชการประจำปี 2558 เพื่อส่งผู้เกษียณในวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง โดย ปี 2558 นี้ สำนักหอสมุดกลาง มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 7 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

ภาพกิจกรรมมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณ อายุราชการประจำปี 2558 (30 ก.ย 2558) ภาพกิจกรรมมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณ อายุราชการประจำปี 2558 (30 ก.ย 2558)

รายชื่อผู้เกษียณ อายุราชการปี 2558 ดังนี้
1. นายณรงค์ ศุขศรีไพศาล
2. นางพจนกร พันธุรัตน์
3. นางพรรณี สุรเดชดิลก
4. นางฟิลิปดา นาคะประทีป
5. นางเบจวรรณ เล็กเจริญสุข
6. นางสาวณัฐวีร์ หาญสุทธิวารินทร์
7. นางทวี เอนกสุข