10 เม.ย. 2567 สำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

10 เมษายน 2567 เวลา 8.30 – 12.30 น. อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ และห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในโอกาสนี้ คณะบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ณ บริเวณห้องโถง อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ล่วงลับ ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ และร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตามลำดับ

รายงาน: พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ: นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล
หน่วยถ่ายภาพ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2567, 10 เมษายน). โครงการงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567. Facebook. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100063914165941&set=a.869332768540521