10 เม.ย. 2567 สำนักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

10 เม.ย. 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะกรรมการสวัสดิการสำนักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส สำนักหอสมุดกลาง” โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนึก และรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงามสืบไป

การรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส เป็นกิจกรรมหลักของประเพณีสงกรานต์ที่มีการจัดขึ้นทุกปี ผู้อาวุโส ในที่นี้หมายถึง ผู้ที่มีอายุมากกว่า หรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่า ภายในงานมีผู้อาวุโสเข้าร่วมงานทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายหรือตัวแทน และผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และให้พรแก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ตามลำดับดังนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์

2. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา

3. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง นายธนกร ช่อไม้ทอง

4. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ นางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร

5. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ นางเสาวณีย์ กำเนิดเรือง

6. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด นายสุชล แก้วประทุม

7. หัวหน่วยส่งเสริมกิจการห้องสมุดวิทยาเขตบางนา นางณภัสนันทร์ ศุภลักษณ์นารี ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

8. นางสาวประภัสสร โคตรสมบัติ ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ หัวหน้าหน่วยบริการวารสารและเอกสาร

9. นางสาวรจนา วงเวียน ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

10. นางรานี วงษ์สิงห์ ตำแหน่งพนักงานซ่อมเอกสาร

11. นางเบ็ญจา เกษศรี ตำแหน่งพนักงานซ่อมเอกสาร

12. นางกรรณิการ์ อินทร์ประเสริฐ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

สำหรับผู้เข้าร่วมงานสวมเสื้อลายดอกตามเทศกาลสงกรานต์ มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 73 คน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์นี้ ทำให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ได้มีส่วนร่วมในพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส ร่วมปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนึก และรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงามสืบไป

ภาพอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป
ภาพอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป
ภาพอาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป
ภาพอาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป
ภาพบุลคากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส
ภาพบุลคากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส
ภาพผู้อาวุโสผู้มาร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวฯ
ภาพผู้อาวุโสผู้มาร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวฯ
ภาพผู้ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 "สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส สำนักหอสมุดกลาง" ในวันที่ 10 เมษายน 2567
ภาพผู้ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส สำนักหอสมุดกลาง” ในวันที่ 10 เมษายน 2567

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด