29 เม.ย. 2567 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านงานห้องสมุด บรรณารักษ์ และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 11 ท่าน ตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา หัวหน้าคณะ
2. นายบุญสงค์ ทองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
3. นายประธาน ทิพยกะสิน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิจัยและข้อมูล
4. นายนัฏฐกิตต์ ปัทมะ วิทยากรเชี่ยวชาญ กำกับดูแลกลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
5. นางสาวสุดารัตน์ หมวดอินทร์ วิทยากรชำนาญการพิเศษ
6. นางสาวแสงจันทร์ มาน้อย วิทยากรชำนาญการ
7. นางสาวพรวิทู โค้วคชาภรณ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
8. นางสาวสมใจ โพธิ์หนอง นักจดหมายเหตุ
9. นางสาวมัทยา ศรีพนา วิทยากรชำนาญการ
10. นางสาวเรไร ลำเจียก วิทยากรชำนาญการพิเศษ เลขานุการคณะ
11. นางสาวสาคร ศรีมุข วิทยากรชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะ

คณะผู้เยี่ยมชมฯ สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำงานของแต่ละหน่วยงานภายในสำนักหอสมุดกลาง ผู้ปฏิบัติงานให้คำแนะนำ และชี้แจงแนวทางในการให้บริการ ด้วยความยินดี ตามลำดับ ดังนี้

  • หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ เยี่ยมชมบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
  • หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล เยี่ยมชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์
  • หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เยี่ยมชมห้องบริการสืบค้นสารสนเทศ
  • หน่วยบริการวารสารและเอกสาร เยี่ยมชมพื้นที่บริการวารสาร
  • หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา เยี่ยมชมบริการสารสนเทศนิทรรศการทางการศึกษา
ภาพการศึกษาดูงานหน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ภาพการศึกษาดูงานหน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ภาพการศึกษาดูงานหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล และเยี่ยมชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์
ภาพการศึกษาดูงานหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล และเยี่ยมชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์
ภาพการศึกษาดูงาน หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และเยี่ยมชมห้องบริการสืบค้นสารสนเทศ
ภาพการศึกษาดูงาน หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และเยี่ยมชมห้องบริการสืบค้นสารสนเทศ
ภาพการศึกษาดูงานหน่วยบริการวารสารและเอกสาร และเยี่ยมชมพื้นที่บริการวารสาร
ภาพการศึกษาดูงานหน่วยบริการวารสารและเอกสาร และเยี่ยมชมพื้นที่บริการวารสาร
ภาพการศึกษาดูงาน หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา และเยี่ยมชมห้องบริการสารสนเทศนิทรรศการทางการศึกษา
ภาพการศึกษาดูงาน หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา และเยี่ยมชมห้องบริการสารสนเทศนิทรรศการทางการศึกษา
ภาพอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มอบของที่ระลึกจากหน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา แด่นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา หัวหน้าคณะผู้เยี่ยมชม
ภาพอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มอบของที่ระลึกจากหน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา แด่นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา หัวหน้าคณะผู้เยี่ยมชม
ภาพคณะผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง และบุคลากรสำนักหอสมุดกลางผู้ร่วมให้การต้อนรับ
ภาพคณะผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง และบุคลากรสำนักหอสมุดกลางผู้ร่วมให้การต้อนรับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

Ramkhamhaeng University Library. (2567, 30 เมษายน). วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมคณะบุคลากร สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง. Facebook.
https://www.facebook.com/ramlibrary/posts/pfbid02FeMXTNqggjTe63x5A4U9ZHGdvc4JpKvniPk6AykZzXdUdRP7uKVg7xgRd5fMZk9Yl

Puwadej Thanichanon. (2567, 5 พฤษภาคม). บรรยากาศการต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักงานวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง. Facebook. https://www.facebook.com/puwadej.thanichanon/posts/pfbid0NEvEtYaNCRWWbmAnKFVuFJFN44DThKawRvV6tEY9pqsDms1LDyfHYoM2m2Ta9EBAl

นิทรรศการในห้องสมุดราม. (2567, 10 พฤษภาคม). วันจันทร์ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น คณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านงานห้องสมุด บรรณารักษ์ และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 11 คน มาศึกษาดูงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง. Facebook.
https://www.facebook.com/rulibraryexhibitions/posts/pfbid02qdVFhL3vq352UKgusEcp3J6WnKgUEBSSPNttw5Nr42ReyTxXTKoRLW9tPVPKkrval

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด