5-6 ก.พ. 2567 สำนักหอสมุดกลาง รับการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองใหม่ระบบบริหารงานคุณภาพฯ ISO 9001:2015

5-6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองใหม่ระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.) ในวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-16.30 น. โดยมีผู้ตรวจประเมิน จำนวน 3 ท่าน คือ

 1. คุณเขมชาติ หวังกิจจามร หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
 2. คุณฐิติรัตน์ พาณิชยางกูร ผู้ตรวจประเมิน
 3. คุณศรัญญา บุญโอกาส ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด
ภาพประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจ ผู้แทนหน่วยงานชี้แจงผลการดำเนินงานจากรอบการตรวจครั้งที่ผ่านมา โดยมีผู้ตรวจประเมินจำนวน 3 ท่าน สัมภาษณ์ผู้บริหารและทิศทางการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจ ผู้แทนหน่วยงานชี้แจงผลการดำเนินงานจากรอบการตรวจครั้งที่ผ่านมา โดยมีผู้ตรวจประเมินจำนวน 3 ท่าน สัมภาษณ์ผู้บริหารและทิศทางการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงาน ชี้แจงประเด็นข้อคำถามต่าง ๆ จากผู้ตรวจประเมิน
ภาพผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงาน ชี้แจงประเด็นข้อคำถามต่าง ๆ จากผู้ตรวจประเมิน

5 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักหอสมุดกลาง รับการตรวจประเมินฯ วันแรก มีการตรวจประเมิน 2 ฝ่าย ได้แก่

1. ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ตรวจประเมินโดย คุณเขมชาติ หวังกิจจามร หน่วยงานภายในรับการตรวจประเมินเรียงตามลำดับ ดังนี้

 • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล
 • หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา
 • หน่วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2. ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ตรวจประเมินโดย คุณฐิติรัตน์ พาณิชยางกูร และคุณศรัญญา บุญโอกาส หน่วยงานภายในรับการตรวจประเมินเรียงตามลำดับ ดังนี้

 • หน่วยส่งเสริมกิจการห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
 • หน่วยบริการทรัพยากรและสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักหอสมุดกลางรับการตรวจประเมินฯ วันที่สอง มีการตรวจประเมิน 2 ฝ่าย และ 1 สำนักงาน จากนั้นผู้ตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองใหม่ระบบบริหารงานคุณภาพ

1. ฝ่ายบริการสารสนเทศ ตรวจประเมินโดย คุณเขมชาติ หวังกิจจามร และคุณศรัญญา บุญโอกาส หน่วยงานภายในรับการตรวจประเมินเรียงตามลำดับ ดังนี้

 • หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ
 • หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
 • หน่วยบริการวารสารและเอกสาร

2. ฝ่ายจัดการทรัพยากร ตรวจประเมินโดย ณฐิติรัตน์ พาณิชยางกูร หน่วยงานภายในรับการตรวจประเมินเรียงตามลำดับ ดังนี้

 • หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

3. สำนักงานเลขานุการ ตรวจประเมินโดย ผู้ตรวจประเมินทั้ง 3 ท่าน หน่วยงานภายในที่รับการตรวจประเมิน ดังนี้

 • งานประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมบริหารงานคุณภาพ
 • งานบริหารและธุรการ
 • งานคลังและพัสดุ
 • งานนโยโบบายและแผน

หลังจากคุณเขมชาติ หวังกิจจามร หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน สรุปผลการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ผู้ตรวจประเมิน ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดกลางถ่ายภาพร่วมกัน

ภาพผู้ตรวจประเมิน ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง และบุคลากรสำนักหอสมุดกลางถ่ายภาพร่วมกัน หลังจากการสรุปผลการตรวจประเมินฯ
ภาพผู้ตรวจประเมิน ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง และบุคลากรสำนักหอสมุดกลางถ่ายภาพร่วมกัน หลังจากการสรุปผลการตรวจประเมินฯ

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
นายเชาวรัตน์ วิจิตรวงศ์วาน นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ หน่วยส่งเสริมกิจการห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา