22 ก.ย. 2566 สำนักหอสมุดกลางจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจ ร้อยสายใย เราผูกพัน”

22 กันยายน 2566 เวลา 16.40 น. เป็นต้นไป สำนักหอสมุดกลางจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจ ร้อยสายใย เราผูกพัน” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีงบประมาณ 2566 มีผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ นางศุภมาศ กิจจาการ และนางสาวมาลี ภู่อร่าม เพื่อยกย่องเกียรติคุณและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เกษียณอายุราชการ

การแสดงมุทิตาจิต เป็นการเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีของบุคลากรที่เกษียณอายุราชการซึ่งมีความสำคัญและมีค่าอย่างยิ่ง บุคลากรเหล่านี้ได้ปฏิบัติราชการ ด้วยความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตน อุทิศเวลา ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนสร้างคุณูปการต่าง ๆ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง

ภาพรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายจิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์ กล่าวเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566  "ร้อยดวงใจ ร้อยสายใย เราผูกพัน" กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
ภาพรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายจิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจ ร้อยสายใย เราผูกพัน”
ภาพนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มอบของที่ระลึกแก่นางสาวมาลี ภู่อร่าม ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566
ภาพนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มอบของที่ระลึกแก่นางสาวมาลี ภู่อร่าม ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566
ภาพนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางมอบของที่ระลึกแก่นางศุภมาศ กิจจาการ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566
ภาพนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มอบของที่ระลึกแก่นางศุภมาศ กิจจาการ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566
ภาพคณะทำงานพิธีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจ ร้อยสายใย เราผูกพัน”
ภาพพิธีแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “ร้อยดวงใจ ร้อยสายใย เราผูกพัน”
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางมอบของขวัญแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล