27 ก.ย. 2564 โครงการ I LOVE LIBRARY (รูปแบบออนไลน์) เล่าสู่กันฟัง หัวข้อ “สัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ และสัมภาษณ์บุคลากรใหม่ 2021 ของสำนักหอสมุดกลาง”

27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการ I LOVE LIBRARY (รูปแบบออนไลน์) เล่าสู่กันฟัง หัวข้อ “สัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ และสัมภาษณ์บุคลากรใหม่ 2021 ของสำนักหอสมุดกลาง” ผ่านทาง Microsoft Teams ดำเนินรายการโดย นายศรนารายณ์ บุญขวัญ เป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก

ภาพนายศรนารายณ์ บุญขวัญ (ซ้าย) ผู้ดำเนินรายการ และว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ขณะทำพิธีเปิดโครงการฯ
ภาพนายศรนารายณ์ บุญขวัญ (ซ้าย) ผู้ดำเนินรายการ และว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ขณะทำพิธีเปิดโครงการฯ

ในปีงบประมาณ 2564 มีรายนามผู้เกษียณอายุราชการ ดังต่อไปนี้

 1. นางอัญชไม สุขี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
 2. นางเฉลิม ขวัญมงคล ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ
 3. นางไพลวรรณ ฉายสิว พนักงานซ่อมเอกสาร หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 4. นางสาวรุ่งทิวา คำทวี บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หน่วยบริการทรัพยากรและสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
 5. นางวัชรินทร์ ตามประทีป บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา
ภาพผู้ดำเนินรายการ (ซ้าย) สัมภาษณ์ผู้เกษียณ นางอัญชไม สุขี (ขวา) นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ภาพผู้ดำเนินรายการ (ซ้าย) สัมภาษณ์ผู้เกษียณ นางอัญชไม สุขี (ขวา) นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้สัมภาษณ์บุคลากรใหม่ 12 ท่าน ได้แก่

  1. นายเปรมศักดิ์ แสนใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
   หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ
  2. นางสาวพัชราภรณ์ สมบุญมา บุคลากรปฏิบัติการ
   หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ
  3. นายสันติสุข อ้นเทียน นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
   หน่วยส่งเสริมกิจการห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
  4. นางสาวจิรสุดา รัตนกาญจนภา นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
   หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
  5. นายเรวัฒน์ บุญถาวรทวี บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
   หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
  6. นางสาวชไมพันธ์ ไชยชนะ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
   หน่วยบริการยืม-คืน ฝ่ายบริการสารสนเทศ
  7. นางสาวชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
   หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
  8. นางสาววินิค์ฎา รอดอ่อน บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
   หน่วยบริการทรัพยากรและสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
  9. นางสาวกนกมาศ ชวาลสันติ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
   หน่วยบริการทรัพยากรและสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
  10. นางสาวศิรินุช หมอกยา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
   หน่วยบริการทรัพยากรและสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
  11. นางสาววิไลรัตน์ ปราณศิลป์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
   หน่วยบริการทรัพยากรและสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
  12. นางสาวสาธินา สุธรรมนิรันด์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
   หน่วยบริการสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ภาพผู้ดำเนินรายการ (ขวา) สัมภาษณ์บุคลากรใหม่สำนักหอสมุดกลาง ในปีงบประมาณ 2564  นางสาววินิค์ฎา รอดอ่อน (ขวา) บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ภาพผู้ดำเนินรายการ (ซ้าย) สัมภาษณ์บุคลากรใหม่สำนักหอสมุดกลาง ในปีงบประมาณ 2564  นางสาววินิค์ฎา รอดอ่อน (ขวา) บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ภาพสัมภาษณ์บุคลากรสำนักหอสมุดกลางคนใหม่ ปีงบประมาณ 2564 นางสาวสาธินา สุธรรมนิรันด์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ภาพผู้ดำเนินรายการ (ซ้าย) สัมภาษณ์บุคลากรใหม่สำนักหอสมุดกลาง ในปีงบประมาณ 2564 นางสาวสาธินา สุธรรมนิรันด์ (ขวา) บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด