25 เม.ย. 2559 พิธีเปิดนิทรรศการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายไทย เรื่อง “รอยอาภรณ์ ปกรณ์เล่าวิถี”

25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายไทย เรื่อง “รอยอาภรณ์ ปกรณ์เล่าวิถี” นิทรรศการในสวนหน้าสำนักหอสมุดกลาง
โดยมีรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายไทย บอกเล่าถึงวิวัฒนาการการแต่งกายไทย จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดังตำราเล่มใหม่ที่สะท้อนวิถีความเป็นไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาผ่านร่องรอยแห่งอาภรณ์

 พิธีเปิดนิทรรศการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายไทย เรื่อง "รอยอาภรณ์ ปกรณ์เล่าวิถี"

 พิธีเปิดนิทรรศการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายไทย เรื่อง "รอยอาภรณ์ ปกรณ์เล่าวิถี"
ภาพพิธีเปิดนิทรรศการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายไทย เรื่อง “รอยอาภรณ์ ปกรณ์เล่าวิถี”

พร้อมกันนี้ ยังมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน และรับชมการแสดงประกอบนิทรรศการ ซึ่งเป็นการแสดงการแต่งกายในแต่ละยุค เริ่มต้นตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์รัฐโบราณในไทย คือ ยุคอาณาจักรทวารวดีจนถึงยุครัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลปัจจุบัน จากบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง

นิทรรศการฯ จัดในช่วง 25 – 29 เมษายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ สวนหน้าสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ดังนี้

 25 เมษายน 2559
เวลา 13.00 – 15.00 น.
– พิธีเปิดนิทรรศการ รับประทานอาหารว่าง และชมการแสดงประกอบนิทรรศการ

 26 และ 28 เมษายน 2559
เวลา 14.00-16.00 น.
– กิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผ้าเขียนลาย จากลายมือเรา”
(Workshop ฝึกเขียนลายไทยลงบนผ้าด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 27 และ 29 เมษายน 2559
เวลา 14.00-16.00 น.
– กิจกรรมถาม-ตอบ (ชิงรางวัล) จากนิทรรศการและหนังสือห้องสมุดเกี่ยวกับการแต่งกายไทย


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด