19 เม.ย. 2559 กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559

พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีพิธีสรงน้ำพระ และขอพรจากรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ และนายชัยฤทธิ์ สาลี ณ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด