1 พ.ค. 2563 ประชุมสำนักหอสมุดกลางรับฟังนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในช่วงต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 1-31 พ.ค. 2563

1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ชื้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในช่วงการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1 ต่อไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1-31 พฤษภาคม  2563 เพื่อคุมสถานการณ์โควิด-19 แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ณ ห้องบริการวารสาร อาคาร 3 ชั้น 2 โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องการให้หัวหน้าส่วนราชการกำหนดงาน แบ่งภาระงานในหน่วยงานของตนให้มาทำงาน หรือบางงานสามารถทำงานที่บ้านได้ (Work From Home) ร่วมกำหนดแนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้สามารถบริการนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับประโยชน์สูงสุด และรายงานต่อผู้บังคัญบัญชาในลำดับต่อไป

ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ชื้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในที่ประชุมสำนักหอสมุดกลาง
ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ชื้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในที่ประชุมสำนักหอสมุดกลาง
ภาพภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตอบข้อสักถามหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานสำนักหอสมุดกลาง
ภาพภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตอบข้อซักถามของหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานสำนักหอสมุดกลาง

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด