1 มิ.ย. 2563 ประชุมสำนักหอสมุดกลางช่วงต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเพื่อคุมสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 2 (1-30 มิ.ย. 2563)

1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และนางอัญชไม สุขี รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง ชี้แจงการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง ในช่วงการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 ต่อไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2563 เพื่อคุมสถานการณ์โควิด-19 แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ณ ห้องบริการวารสาร อาคาร 3 ชั้น 2

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางแจ้งในที่ประชุมถึงกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 และให้แนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 ดังนี้

  • สำนักหอสมุดกลางจะใช้มาตรการใหม่ให้บุคลากรกลับมาปฏิบัติงานเต็มเวลา
  • มอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดประสานงานกับงานบริการผู้อ่านในการสมัครขอ QR Code จาก www.ไทยชนะ.com เพื่อตรวจสอบการเข้าใช้งานและการจำกัดพื้นที่การให้บริการสำนักหอสมุดกลาง
  • ให้บุคลากรทุกคนรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาช่วง Work from home ภายใน เมษายน 2563 – พฤษภาคม 2563 

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ แนะนำวิธีการเขียนรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในที่ประชุม

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมสำนักฯ  ณ ห้องบริการวารสาร อาคาร 3 ชั้น 2
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมสำนักฯ ณ ห้องบริการวารสาร อาคาร 3 ชั้น 2

ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางและ นางอัญชไม สุขี รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง ชี้แจงการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และนางอัญชไม สุขี รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง ชี้แจงการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลาง

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด