18 ส.ค. 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้เว็บบอร์ด RU Library Backoffice Forum”

18 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้เว็บบอร์ด RU Library Backoffice Forum” เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานเว็บบอร์ด RU Library Backoffice Forum” ซึ่งเป็นเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กรของสำนักหอสมุดกลาง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการใช้เว็บบอร์ด RU Library Backoffice Forum" (18 ส.ค. 2558)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้เว็บบอร์ด RU Library Backoffice Forum” (18 ส.ค. 2558)

สำหรับบุคลากรที่เป็นพนักงานใหม่ทุกท่าน จัดโดยหน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน วิทยากร ได้แก่ น.ส. มัญชุกานต์ ช่อผกา น.ส. เยาวลักษณ์ พัตรภักดิ์ และนายศิริเลิศ ปูชนียกุล


รายงานและถ่ายภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด