19 มิ.ย. 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำวิจัยเพื่อเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น และการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ฯ”

19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำวิจัยเพื่อเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น และการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง” กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางถึงความสำคัญของการทำวิจัย เพื่อนำมาใช้เป็นผลงานหลักประกอบการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น อีกทั้งชี้แจงประเด็นที่บรรณารักษ์ชำนาญการหลายท่าน ยังไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานให้จึงไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งเป็นชำนาญการพิเศษได้

ภาพว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ
ภาพว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ

สำหรับหัวข้อที่บรรยายในวันนี้ ได้แก่

  1. ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายจ่าย จากรายได้มหาวิทยาลัย
    • บรรยายโดย นางสาวรุ่งนภา อินภูวา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2. การขอทุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
    • บรรยายโดย นางอรุณลักษณ์ เพชรวิไล นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  3. การเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และ ข้อควรรู้เกี่ยวกับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
    • บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส พาวินันท์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลังจากผู้เข้าอบรมรับฟังการบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว วิทยากรมีโจทย์ workshop ให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติจริง ก่อนจะปิดการอบรมในวันนี้


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด