17 มิ.ย. 2562 การลงคะแนนสรรหากรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง

17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดให้มีการลงคะแนนสรรหากรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง และเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา และมีการปิดหีบนับคะแนนเวลา 14.00 น. การสรรหาฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง รายงานผลคะแนนการสรรหาคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 นางเสาวณีย์ กำเนิดเรือง ได้คะแนน 87 คะแนน (อันดับที่ 2)
หมายเลข 2 นางสาวสันศิตา ชูเชิด ได้คะแนน 106 คะแนน (อันดับที่ 1)
หมายเลข 3 นางสาวมัญชุกานต์ ช่อผก ได้คะแนน 45 คะแนน (อันดับที่ 4)
หมายเลข 4 นางสาวประภัสสร ศรีไสยา ได้คะแนน 62 คะแนน (อันดับที่ 3 )
จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสำนักหอสมุดกลาง รวมทั้งสิ้น 141 คน มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงจำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 92.20 ผู้ไม่มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 และมีบัตรเสีย 3 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.13

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด