20 มิ.ย. 2562 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Westlaw สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Westlaw สำหรับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดการฝึกอบรมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าใช้งานฐานข้อมูลนี้เป็นจำนวนมากพอ ให้คุ้มค่ากับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อฐานข้อมูล Westlaw ซึ่งสำนักหอสมุดกลางบอกรับ และสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ภาพพิธีกร นางสาววราจิต กตัญญู กล่าวแนะนำวิทยากร และเชิญผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางกล่าวเปิดโครงการฯ
ภาพพิธีกร นางสาววราจิต กตัญญู กล่าวแนะนำวิทยากร และเชิญผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางกล่าวเปิดโครงการฯ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางจึงขอเชิญชวนอาจารย์คณะที่เกี่ยวข้อง บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เข้าใช้งานฐานข้อมูลนี้กันมากขึ้น เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย เพราะถ้ามีการใช้งานน้อยอาจไม่มีการต่อสัญญาจัดซื้อ วิทยากรบรรยาย คือ นางสาวอรรวรรณ หอหิรัณย์ขจร ฝ่ายสนับสนุนฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คเน็ต จำกัด

ภาพอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Wastlaw
ภาพอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Westlaw

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด