30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2561 โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี) ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ “แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน”  ณ โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี) ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่สนับสนุนและส่งเสริมการกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และสนับสนุนส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้รักการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาทักษะการคิดการวิเคราะห์ การค้นคว้าอิสระ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สิงหันต์ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นประธานกรรมการโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยตัวแทนบรรณารักษ์จากสำนักหอสมุดกลางและวิทยาเขตบางนา ร่วมดำเนินงานตามกำหนดการโครงการฯ ดังนี้

  1. จัดหา รวบรวมหนังสือดีมีคุณภาพ สื่อมัลติมีเดีย จากหน่วยงาน/สำนักพิมพ์ต่าง ๆ
  2. จัดหมวดหมู่หนังสือ พิมพ์สันและติดสันหนังสือ จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นเพื่อเตรียมให้บริการ
  3. จัดมุมหนังสือตำราเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  4. เตรียมสถานที่ จัดทำผังห้องสมุด จัดวางชั้นหนังสือ ชั้นวารสาร จัดโต๊ะ ที่นั่งอ่านหนังสือ โต๊ะ
  5. จัดทำป้ายคำแนะนำการใช้ห้องสมุด ป้ายแสดงหมวดหมู่หนังสือ
  6. ปรับปรุง ตกแต่งห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ และเหมาะสมกับวัยของผู้ใช้บริการ
  7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดป้ายนิเทศ ป้ายนิทรรศการ ฯลฯ
  8. ให้ความรู้ คำปรึกษา และแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับงานห้องสมุด ได้แก่ การปฐมนิเทศและสอนการใช้ห้องสมุด แนะนำวิธีการดำเนินงานห้องสมุด และอบรมบรรณารักษ์ช่วยงานห้องสมุด เป็นต้น
  9. สำรวจความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด ประโยชน์ และความคุ้มค่าที่ได้รับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดและพัฒนาระบบและกลไกการทำงาน

จากการดำเนินงานตามกำหนดการของโครงการฯ ข้างต้น สามารถอธิบายเป็นลำดับภาพ ดังนี้

ภาพช่วงเตรียมงาน - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะกรรมการโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนฯ ร่วมจัดเตรียมงาน
ภาพช่วงเตรียมงาน – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะกรรมการโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนฯ ร่วมจัดเตรียมงาน
ภาพช่วงทำห้องสมุด - กรรมการโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนฯ ทุกท่าน ร่วมมือ ร่วมใจ กันจัดทำห้องสมุด
ภาพช่วงทำห้องสมุด – คณะกรรมการโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนฯ ทุกท่าน ร่วมมือ ร่วมใจ กันจัดทำห้องสมุด
ภาพช่วงจัดกิจกรรมที่โรงเรียน – คณะกรรมการโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนฯ และทีมงานจากบริษัทดูมอร์ลิฟวิ่งโฮม (Domoreliving Home) ร่วมนำกิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ
ภาพช่วงห้องสมุดที่จัดทำสำเร็จแล้ว – ประธานกรรมการโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนฯ พร้อมคณะฯ ร่วมส่งมอบห้องสมุดที่ทำสำเร็จ แก่โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี) พร้อมเปิดใช้งาน

พร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนฯ ขอขอบพระคุณบริษัทดูมอร์ลิฟวิ่งโฮม (Domoreliving Home) สาขาบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีที่อนุเคราะห์ตู้หนังสือจำนวน 10 ตู้ รวมถึงคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหม้อประชารังษี อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ จนสามารถดำเนินงานจัดทำห้องสมุดได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพRulibrary Bangna Facebook  อัลบั้ม โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง