22 พ.ค. 2561 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การจัดทำคู่มือและการวิจัยเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสำนักงานเลขานุการได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำคู่มือและการวิจัยเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น” สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 76 คน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลงานประเภทหนึ่งที่ใช้ในการประเมินค่างานในการขอเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และให้กำลังใจบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนในการทำผลงานขอเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น ดังคำกล่าวของท่าน คือ “การที่เราได้เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น เป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ของเรา เพราะพ่อแม่จะมีความสุขมาก ถ้าลูกๆ ประสบความสำเร็จในอาชีพและการงาน”

ภาพรองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
ภาพรองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยากรผู้บรรยายในการอบรมครั้งนี้ คือ นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ (ต้น) บุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แนะนำเทคนิคในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ชื่อเรื่องไม่ซ้ำกับอื่นๆ และมีขอบเขตไม่กว้างเกินไป คู่มือปฏิบัติงานที่จะนำเสนอในการขอเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น ควรเป็นคู่มือการปฏิบัติงานหลัก ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเรา โดยมีหลักในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก แบ่งเป็น 5 บท และส่วนประกอบท้ายเล่มอื่นๆ ดังนี้

  1. บทนำ
  2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
  3. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
  4. กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  5. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข การพัฒนา

ตามด้วย

  • บรรณานุกรม มีรูปแบบการเขียนแบบ APA
  • ภาคผนวก จะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีภาคผนวกเนื้อหาไม่ควรมีมากกว่าเนื้อหาหลักทั้ง 5 บท
  • ประวัติผู้เขียนโดยย่อ
ภาพวิทยากรผู้บรรยาย นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ (ต้น) บุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภาพวิทยากรผู้บรรยาย นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ (ต้น) บุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำคู่มือและการวิจัยเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น"
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำคู่มือและการวิจัยเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น”

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม :  ถ่ายโดยนายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ