7 มิ.ย. 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของห้องสมุดกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0”

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของห้องสมุดกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0” เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ Thailand 4.0 และบทบาทของห้องสมุดกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ เตรียมพร้อมบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้เดินหน้าสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ Thailand 4.0 ณ ห้องประชุม อาคาร 3

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดโครงการฯ

การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการรับฟังการบรรยายสลับกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้นวัฒกรรมใหม่ๆ และระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์การให้บริการยุค Thailand 4.0 คณะผู้นำกิจกรรมจากทีมงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อในการบรรยาย 3 เรื่อง ได้แก่

 1. ห้องสมุดในยุค 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 2. งานบริการ ห้องสมุด 4.0 โดย ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 3. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยในยุค 4.0 ในทัศนะผู้บริหาร โดย นายวีระพันธ์ ชมพูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโลโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยาย เรื่อง "ห้องสมุดในยุค 4.0"
  ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยาย เรื่อง “ห้องสมุดในยุค 4.0”
  ภาพ ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยาย เรื่อง "งานบริการ ห้องสมุด 4.0"
  ภาพ ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยาย เรื่อง “งานบริการ ห้องสมุด 4.0”
  ภาพนายวีระพันธ์ ชมพูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโลโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยาย เรื่อง "ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยในยุค 4.0 ในทัศนะผู้บริหาร"
  ภาพนายวีระพันธ์ ชมพูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโลโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยาย เรื่อง “ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยในยุค 4.0 ในทัศนะผู้บริหาร”
  ภาพฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม ที่ 1
  ภาพฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม ที่ 1
  ภาพฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม ที่ 2
  ภาพฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม ที่ 2
  ภาพนำเสนองานทีมที่ชนะเลิศ ช่วงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม ที่ 2
  ภาพนำเสนองานทีมที่ชนะเลิศ ช่วงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม ที่ 2

  ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สิงหันต์ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบของที่ระลึก แก่คณะผู้นำกิจกรรมจากทีมงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
  ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สิงหันต์ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบของที่ระลึก แก่คณะผู้นำกิจกรรมจากทีมงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม : ถ่ายโดยนายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ