17 ม.ค. 2561 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นบางส่วน
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางขณะร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นบางส่วน
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ :  ถ่ายโดย นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ และเฟสบุ๊ค Mayyo Arisa