23 ม.ค. 2561 โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน”

วันที่ 23 มกราคม 2561 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน” โดยมีนายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ในเวลา 9.00 – 11.30 น. รับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ” โดยพระมหาเด่นศักดิ์ รักภักดี (ฉายา สุขุมาโล ภิกขุ) พระนักธรรมเอก เปรียญธรรม 7 ประโยค พระนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทาน วัดเทพลีลา พระอารามหลวง และเวลา 13.00 น. รับฟังการบรรยาย เรื่อง “วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน” โดยนายนรรถพล แสงขำ นิติกรชำนาญการ รักษาการหัวหน้างานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพพระมหาเด่นศักดิ์ รักภักดี (ฉายา สุขมาโล ภิกขุ) วัดเทพลีลา พระอารามหลวง บรรยายธรรม เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ"
ภาพพระมหาเด่นศักดิ์ รักภักดี (ฉายา สุขุมาโล ภิกขุ) วัดเทพลีลา พระอารามหลวง บรรยายธรรม เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ”
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน ร่วมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน"
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน และล่ามภาษามือสำหรับบุคลากรผู้บกพร่องทางการได้ยิน ร่วมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน”
ภาพกฎหมายที่เกี่ยวข้องในฐานะบุคลากรภาครัฐ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ในมิติของการกระทำผิด
ภาพกฎหมายที่เกี่ยวข้องในฐานะบุคลากรภาครัฐ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ในมิติของการกระทำผิด
ภาพนายนรรถพล แสงขำ ผู้บรรยายเรื่อง “วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน” รับมอบของที่ระลึกจากนายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด