22 ก.ย. 2560 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณแห่ง สก.

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 17.00 – 21.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ในงานมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 18 ท่าน ซึ่งบุคลากรภายในสำนักหอสมุดกลางมีแนวคิดว่าผู้เกษียณนั้น เป็นดั่งคุณครูผู้สอนและแนะนำองค์ความรู้ในการทำงานให้กับบุคลากรด้วยกัน จึงทำการจัดงานในชื่อว่า “งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณแห่ง สก.

ภายในงานจัดซุ้มอาหารหลากหลายเมนู ให้ผู้ร่วมงานทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน และถ่ายภาพที่ระลึกภายในบริเวณงาน ซึ่งจัดตกแต่งภายใต้แนวคิด “Back to School”

ช่วงพิธีการ ดำเนินรายการโดยพิธีกรคู่ คือ นายพัลลภ อิงควิศาล และ น.ส. ธนพรรณ ธนันทา ในส่วนของพิธีเปิดมีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย นายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง ตามด้วยการกล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนัก หอสมุดกลาง ซึ่งเป็นประธานในพิธี

ภาพรองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานฯ กล่าวเปิดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณแห่ง สก.
ภาพรองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานฯ กล่าวเปิดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณแห่ง สก.

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิด มีการนำเสนอประวัติของผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน และมอบเหรียญฯ ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ภาพผู้เกษียณอายุราชการ สก. ทั้งหมด 18 คน ร่วมร้องเพลงเพื่ออำลาในวันงานฯ
ภาพผู้เกษียณอายุราชการ สก. ทั้งหมด 18 คน ร่วมร้องเพลงเพื่ออำลาในงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณแห่ง สก.

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ สก. ทั้งหมด 18 คน ดังนี้
ข้าราชการ
(10 คน)

1. นายพิชญุตม์ ลี้วิทยา  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ จารุวร ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ  ระดับชำนาญการ
3. นายบุญญฤทธิ์ ผลัญชัย ตำแหน่งช่างเทคนิค ระดับชำนาญงาน
4. นางสาวพิสมัย บุญอยู่ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
5. นางนันทพร อุดมวินิจศิลป์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
6. นางชุติมา เรืองอุดม ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
7. นางนิตยา นิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
8. นางวรมน ทิพยโกศัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
9. นางสาววิสาขา รามสมภพ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
10. นางศิวภรณ์ เหล่าประดิษฐ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ

ลูกจ้างงบรายได้ (7 คน)

11.นางกันตยา ด้วงอ่วม ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
12. นางเรียม อเมกอง ตำแหน่งพนักงานเอกสารทั่วไป 2
13. นายปรีชา สินไชย ตำแหน่งลูกจ้างงบรายได้
14. นายชวลิต ทองสำราญ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
15. นางปุณรส จารุธรรมรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
16. นางสะปัน พุทธิเกตุ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
17. นายไมตรี ยิ่งยง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลูกจ้างประจำ (1 คน)

18. นายสิง ใบทอง ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ภาพการแสดง “รําเอิ้นขวัญ” นักแสดงจากบุคลากรรุ่นน้องของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพการแสดง “เพลงฤดูที่แตกต่าง” นักแสดงจากบุคลากรใหม่ของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพการแสดง “เพลงฤดูที่แตกต่าง” นักแสดงจากบุคลากรใหม่ของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทั้งหมดร่วมร้องเพลงให้กำลังใจ คุณครูผู้เกษียณ เป็นรายการสุดท้ายของงานวันนี้
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทั้งหมดร่วมกันร้องเพลงให้กำลังใจ คุณครูผู้เกษียณแห่ง สก. เป็นรายการสุดท้ายของงานวันนี้

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด