Tag Archives: โขน

โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน “โขน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดทำหนังสือ “โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโขน Continue reading โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

วันที่ 16 ธ.ค. 2562 รับหนังสือบริจาค จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 16 ธ.ค. 62 รับหนังสือบริจาค จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกรับหนังสือบริจาค โขน มรดกวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรายการแรกของประเทศไทย” จำนวน 5 เล่ม และหนังสือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562” จำนวน 2 เล่ม Continue reading วันที่ 16 ธ.ค. 2562 รับหนังสือบริจาค จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม