Tag Archives: สุขภาพ

ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่

ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ หัวหน้าโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 2 ได้มอบหนังสือ “ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่” Continue reading ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่

วันที่ 29 ต.ค. 2557 ได้รับบริจาคหนังสือ จากคุณสุจิตรา รักจันทร์

50 เมนู อาหารไทย เพื่อสุขภาพวันที่ 29 ต.ค. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจาก คุณสุจิตรา รักจันทร์

ชื่อหนังสือ : 50 เมนู อาหารไทย เพื่อสุขภาพ
ชื่อผู้แต่ง : สุปราณี แพรศิริ Continue reading วันที่ 29 ต.ค. 2557 ได้รับบริจาคหนังสือ จากคุณสุจิตรา รักจันทร์