ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่

ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ หัวหน้าโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 2 ได้มอบหนังสือ “ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่”

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่

และหนังสือฉบับภาษาอังกฤษ “District Health System : The Principle and Modern Approach” ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์จริงในพื้นที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ภายใต้หลักการ Six Building Blocks Plus One โดยประสงค์ให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในระบบสุขภาพอำเภอ อันจะนำไปสู่การดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยต่อไป

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ