Tag Archives: รามเกียรติ์

การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย

ภาพปกหนังสือ เรื่อง การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย
ภาพปกหนังสือ เรื่อง การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับ หนังสือ“การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ใน สังคมไทย” เขียนโดย รัตนพล ชื่นค้า

ในสังคมไทยปัจจุบันพบว่ามีความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ มีศาล และเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงการเคารพนับถือตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน โดยมักเรียกตัวละครศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นว่า “เจ้าพ่อ” และ “เจ้าแม่Continue reading การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย

โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน “โขน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดทำหนังสือ “โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโขน Continue reading โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย