การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย

ภาพปกหนังสือ เรื่อง การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย
ภาพปกหนังสือ เรื่อง การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับ หนังสือ“การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ใน สังคมไทย” เขียนโดย รัตนพล ชื่นค้า

ในสังคมไทยปัจจุบันพบว่ามีความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ มีศาล และเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงการเคารพนับถือตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน โดยมักเรียกตัวละครศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นว่า “เจ้าพ่อ” และ “เจ้าแม่

ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย
ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย

หนังสือดังกล่าวแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาลตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย บทที่ 3 พิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย บทที่ 4 บทบาทของพิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย บทที่ 5 วิธีคิดในการเปลี่ยนตัวละครจากนิทานเรื่องรามเกียรติ์ให้เป็นตัวละครศักดิ์สิทธิ์ บทที่ 6 บทสรุป

ภาพปกหลังของหนังสือ เรื่อง การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย
ภาพปกหลังของหนังสือ เรื่อง การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย

ความเชื่อถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในฐานะผีอารักษ์ชุมชนก่อให้เกิดพิธีกรรมบวงสรวงสักการบูชาประจำปี ปรากฏรูปแบบพิธีกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ พิธีกรรมการนับถือตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย การเปลี่ยนตัวละครจากนิทานเรื่องรามเกียรติ์ ให้เป็นตัวละครศักดิ์สิทธิ์”

บรรณานุกรม : รัตนพล ชื่นค้า. (2565). การนับถือตัวละครศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ