Tag Archives: คณะมนุษยศาสตร์

26 ก.ค. 2566 ได้รับมอบรายงานการวิจัย จากอาจารย์ปาลิต มีชนะ

ภาพอาจารย์ปาลิต มีชนะ ผู้มอบรายงานการวิจัย ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแห
ภาพอาจารย์ปาลิต มีชนะ ผู้มอบรายงานการวิจัย ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแห

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ปาลิต มีชนะ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบรายงานการวิจัย เรื่อง “การแสดงท่าทางและการแสดงออกทางสีหน้าประกอบการใช้วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึกในภาษารัสเซียบนสื่อสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษารายการสัมภาษณ์ А поговорить? บน YouTube” จำนวน 1 เล่ม Continue reading 26 ก.ค. 2566 ได้รับมอบรายงานการวิจัย จากอาจารย์ปาลิต มีชนะ

วันที่ 22 ก.พ. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพคณาจารย์ (2 ท่านทางขวา) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือบริจาค โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ซ้าย) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคณาจารย์ (2 ท่านทางขวา) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือบริจาค โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ซ้าย) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือชุด “ที่รฤกงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระธรรมธีรราชมหามฺนี (เที่ยง อคฺคธมโม ป.ธ. ๙) 13 กุมภาพันธ์ 2565” จำนวน 1 ชุด Continue reading วันที่ 22 ก.พ. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง