วันที่ 29 ต.ค. 2557 ได้รับบริจาคหนังสือ จากคุณสุพรรษา กิติพัฒน์มนตรี

เมนูอาหารไทยวันที่ 29 ต.ค. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจาก คุณสุพรรษา กิติพัฒน์มนตรี

ชื่อหนังสือ : เมนูอาหารไทย
ชื่อผู้แต่ง :

สาระสังเขป : เมนูอาหารไทยเล่มนี้ สำนักพิมพ์อมรินทร์ Cuisine ได้คัดสรรเมนูอาหารที่ได้รับจากผู้อ่านมากถึง 30 เมนู โดยเน้นอาหารทำง่าย ประหยัดเวลา เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ซึ่งสำนักพิมพ์อมรินทร์ Cuisine ได้รับประกันว่าทุกสูตรผ่านการทดลองแล้ว

บรรณานุกรม
เมนูอาหารไทย. (2556). กรุงเทพฯ : อมรินทร์   Cuisine.

ข้อมูลโดย : มาโนช ผาทำ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรห้องสมุด