คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชา มหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก

ภาพปกหนังสือ เรื่อง คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก
ภาพปกหนังสือ เรื่อง คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก เป็นจำนวน 2 เล่ม แต่งและจัดทำโดยอัธกฤตย์ เทพมงคล และศรัณย์ ศานติศาสน์

ภายในหนังสือประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 9 บท โดยผู้เขียนได้อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์มาก่อนก็สามารถศึกษาทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ หรือผู้ที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกก็ย่อมได้ ตลอดจนภาคผนวกซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการศึกษาวิชานี้ไว้ให้แล้ว

ภาพปกหลังของหนังสือ เรื่อง คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก
ภาพปกหลังของหนังสือ เรื่อง คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก

“ในความเป็นจริงโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน หลายอย่างรอบตัวเกิดขึ้นตามความน่าจะเป็นโดยที่เราไม่สามารถเลือกหรือกำหนดมันได้ แต่เราเลือกที่จะวางแผนชีวิตที่ดีที่สุดบนความไม่แน่นอนนั้น แล้วใช้ชีวิตไปร่วมกับมันได้ เศรษฐกิจก็เช่นเดียวกัน” – ข้อความส่วนหนึ่งของบทที่ 6 : เศรษฐกิจกับความไม่แน่นอน

บรรณานุกรม :  อัธกฤตย์ เทพมงคล, ศรัณย์ ศานติศาสน์. (2565). คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก. กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ข้อมูลและภาพโดย : ชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ