ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design” จำนวน 2 เล่ม จาก อาจารย์สุกฤตา หิรัณยชวลิต

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design

หนังสือ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การสร้างความแตกต่างด้วยโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ผลิต การสร้างตัวตนบนบรรจุภัณฑ์ด้วยกราฟิก องค์ประกอบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ หลักการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ การสร้างความประทับใจบนบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบ งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และการสรุปบรีฟ (Brief) เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ออกแบบและผู้ประกอบการให้สามารถเข้าใจตรงกัน

บรรณานุกรม : สุกฤตา หิรัณยชวลิต. (2565). ออกแบบบรรจุภัณฑ์ about package design. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ