สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)

ภาพปกหนังสือ เรื่อง สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้รับมอบหนังสือ “สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)” จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือดังกล่าว เขียนโดย อาจารย์ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เนื้อหาภายในเล่มมีทั้งหมด 6 บท ดังนี้

บทนำ : การศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
บทที่ 2 ฟิลิปปินส์กับภาพยนตร์ยุคต้น (ค.ศ. 1897-1914)
บทที่ 3 ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ยุคต้น (1915-1945)
บทที่ 4 ยุคทองของภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ยุคแรก (ค.ศ. 1915-1945)
บทที่ 5 ยุคทองของภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ยุคที่ 2 และภาพยนตร์หลังยุคเผด็จการ (ทศวรรษ 1970-2000)
บทที่ 6 บทสรุปและภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ในศตวรรษใหม่

ภาพปกหนังสือ เรื่อง สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)

“ยุคทองของภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ยุคที่ 2”ภายใต้บรรยากาศของการบังคับใช้กฎอัยการศึกและการควบคุมภาพยนตร์ เช่นนี้ ดูเหมือนว่าการสร้างสรรค์ของวงการภาพยนตร์คงจะต้องถูกจำกัด และทำให้วงการภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ย่ำแย่ลง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเผด็จการกลับเป็นเผด็จการกลับเป็นสิ่งตรงกันข้าม”

ภาพเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)
ภาพเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000)

บรรณานุกรม : ชนิดา พรหมพยัคม์. (2565). สังเขปประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1897 – 2000). พิษณุโลก : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ