กุญแจการแพทย์แผนไทย

ภาพปกหนังสือ เรื่อง กุญแจการแพทย์แผนไทย
ภาพปกหนังสือ เรื่อง กุญแจการแพทย์แผนไทย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “กุญแจการแพทย์แผนไทย” จำนวน 3 เล่ม เขียนและเรียบเรียงโดย พท.ป. ธนิสร ศรีวานิชภูมิ และ พท.ป. ธนภณ ลิมปอารยะกุล

คำนิยมเขียนโดย รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ได้ระบุไว้ว่า “หนังสือกุญแจการแพทย์แผนไทย ได้อธิบายองค์ความรู้ พื้นฐานเรื่อง ดิน น้ำ ลม ไฟ หลักการเกิดโรค การตรวจรักษา และแนวคิดในการดูแลรักษาคนไข้ และหลักการวางยา … เนื้อหาในเล่มนี้ทำให้เข้าใจหลักการส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย ตามวิธีคิดของผู้เขียน” เนื้อหาภายในเล่มมีทั้งหมด 14 บท เช่น องค์ประกอบการพิจารณาผู้ป่วย หลักการสมมุติฐาน การแพทย์แผนโบราณ การตรวจร่างกายการแพทย์โบราณดั้งเดิม ความรู้เรื่องอาหาร เป็นต้น

ภาพสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับบริจาคหนังสือ เรื่อง กุญแจการแพทย์แผนไทย
ภาพสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับบริจาคหนังสือ เรื่อง กุญแจการแพทย์แผนไทย

บรรณานุกรม : ธนิสร ศรีวานิชภูมิ, ธนภณ ลิมปอารยะกุล (2565). กุญแจการแพทย์แผนไทย. กรุงเทพฯ : เอส.ออฟเซ็ท กราฟฟิคดีไซน์.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ